Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Dynamika konstelací ukazuje/ 2

že jsme spjati s naší minulostí. Základním principem konstelační práce je rozšiřování uvědomění, tzn. porozumění toho, co se nám v životě děje a proč tomu tak je.

svatební konstelace

13.03.2012 - Počet komentářů: 0, Počet zobrazení: 3188  

Michaela Sklářová, autorka textu  

.... že jsme spjati s naší minulostí. Základním principem konstelační práce je rozšiřování uvědomění, tzn. porozumění toho, co se nám v životě děje a proč tomu tak je. Konstelace umožňují vhled do skryté dynamiky mezilidských vztahů (partnerských, rodičovských, pracovních) a pomáhají nalézt řešení ke změně.

"To, čeho jste si vědomi, můžete mít pod kontrolou. To, čeho si nejste vědomi, má pod kontrolou vás". Anthony de Mello, Bdělost

Konstelace přináší poznatek, že jsme spjati s minulostí své rodiny a osudy našich předků. Ukazují, že mnoho procesů v rodině, nemoci nebo jiné poruchy chování mohou souviset s událostmi, které se staly v minulosti o několik generací před námi a zůstaly utajené.  

Např. pokud měla žena, dnes již babička, negativní zkušenosti se svým agresivním manželem, byla jím zesměšňována nebo dokonce i znásilněna, ovlivnila tato její zkušenost další ženy, které jsou v jejím rodinném systému. Její vtek vůči muži, který se neodvážila dát nikdy najevo a který v sobě po celý život potlačovala, může být generačně v rodině předáván dál, tzn. že v současném životě může vnučka babičky nevědomě tento "babičky vztek" vysílat vůči svému muži,  aniž by věděla proč tomu tak je.  

Nebo pokud se v pozadí rodiny stala vražda dítěte, smrt dítěte při porodu atd., napětí mezi matkou a dcerou (synem) může trvat i několik generací.  Opakující se fyzické i psychické vzorce chování v rodině pak trvají tak dlouho, dokud je některý ze členů rodiny neuvidí.

Kořeny konstelací.

Konstelace je zážitková metoda, jejíž tvůrcem je německý terapeut Bert Hellinger (nar.1925), který hledal cestu, jak uvést narušený rodinný systém do opětovné rovnováhy a řešit tak současné nesnáze.  Působil v Jižní Africe, kde byl knězem a misionářem u kmene Zulu. Vypozoroval, že s rodinou, z níž pocházíme, nebo kterou tvoříme, jsme spojeni skrze celé generace. Ta formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Pomocí konstelační metody ukázal, jaký vliv na nás mají osudy ostatních členů rodiny. 

Konstelace nabízí: přijímej to, co je.

Konstelace ukazují, že vše co je nevyřešené, má v sobě energii napětí, která se touží uvolnit. To se může stát až v momentě, kdy je daná situace plně viděna, uctěna a přijata. Pokud vnitřně nechceme nějaké události přitakat, část napětí dále zůstává působit. V konstelační práci se vždy vychází ze skutečných potřeb jednotlivce. Důraz je kladen na přijímání odpovědnosti jednotlivce za jeho jednání i konání, a zaměření se na to, co se děje v přítomnosti, teď a tady.  

Hlavním cílem při tom je, pracovat s tím, co přináší jeho každodenní život, a zároveň plně respektovat to, co ho může skrytě ovlivňovat z jeho daleké minulosti a porozumět tomuto dění.  

Konstelace pomáhají najít směr.

Většina lidí vyhledávající pomoc terapeuta trpí tím, že se nedokáže vyrovnat s určitými životními situacemi v rodině, partnerství, práci nebo svým životem vůbec. Tito lidé pociťují vnitřní tlak, přetíženost, ztrátu smyslu života. Jejich duše volá o pomoc, protože trpí.

Metoda konstelace nabízí pomoc zorientovat s v našem nitru, nalézt směr, klid a rovnováhu v životě. S pomocí terapeuta klient nachází odpovědi na otázky nejen o jeho v rodinném systému, ale i po smyslu života. Konstelace podporují cestu každého jedince do jeho nitra, kde si odpovědi hledá sám.

Konstelace jako zrcadlo duše.

Duše člověka potřebuje vždy celostní přístup. Proto je dobré ptát se, co člověk potřebuje, aby byl v souladu sám se sebou i okolním světem? Co dává smysl jeho životu? Co může nebo musí udělat, aby byl spokojen a vnitřně naplněn? Čeho se musí vzdát, aby tuto rovnováhu v sobě udržel?

S pomocí konstelací může klient tyto odpovědi najít. Může uvidět, co se děje na úrovni jeho duše nebo duše jeho rodinného systému jež může ovlivňovat jeho současný život.

 

Konstelace a práce ve skupině.

Práce s konstelacemi je skupinovou metodou, kterou lze využít i v individuální terapii. Probíhají tak, že si klient s pomocí terapeuta (ten určuje průběh konstelací), vybere intuitivně tzv. "zástupce". Ty rozestaví v určitém prostoru do rolí rodinných příslušníků. Např. si vybere zástupce za matku, za otce a za sebe. Zástupci si stoupnou do "rolí" daných rodinných příslušníků na jejich místo, vcítí se do jejich pocitů a skutečně vyjádří to, co v dané "roli" vnímají.  

Klient sleduje to, co se před zrakem jeho i ostatních účastníků začne odehrávat. Vnímá obrazy, které konstelace ukazuje. Jde o zobrazení skryté skutečnosti na úrovni duše, kterou reprezentují jednotliví zástupci. Ti vyjadřují všechny momentální vnitřní vjemy, např. chlad, tíhu, slabost atd., emoce (vztek, smutek, radost, strach aj.) nebo vnitřní pohnutku k pohybu jako je  impuls se otočit na opačnou stranu, lehnout si na zem, utéct, někoho obejmout atd. 

Konstelace dávají zažít, že existuje něco víc.

Průběh konstelací je zcela spontánní a terapeut do procesu vstupuje minimálně. Konstelace může vést terapeut na rovině vysvětlování a objasňování, aby klient i účastníci rozuměli celému procesu tzn., že se dotazuje jednotlivých zástupců v rolích na jejich pocity a pohnutky. Nebo v pokročilejších skupinách na úrovni duše, tzn. že  jeho "zásahy" do  konstelace jsou téměř nulové a odehrávají se beze slov.  

Zajímavostí je, že vše funguje i když tomu zástupce sám někdy nevěří nebo nikdy s konstelacemi neměl osobní zkušenost. Jeho počáteční pochybnosti se brzy změní v překvapení, protože je najednou schopen prožívat hluboké emoce, řadu pocitů a chování, které se objeví. Pro lidi je toto naprosto nová zkušenost, která se jich osobně dotkne a která je "mimo ně". Dává  člověku zažít, že existuje něco víc. Něco, co je mimo jejich dosah, kontrolu a osobnost. Něco s čím jsme ve spojení mimo lidský rozum a chápání.

 

Možnost účasti bez postavení konstelace.

Semináře je možné se zúčastnit i bez postavení konstelace (vlastní systém rodiny). I v tomto případě je pro klienty tato práce ostatních účastníků velmi přínosná. Pro účastníky semináře jsou role zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a někdy i velmi překvapivé vhledy do jejich vlastního života.

Pro koho jsou konstelace vhodné.

Konstelace jsou pozvánkou a výzvou pro každého, kdo se chce nově podívat na svou současnou životní situaci a hledat její optimální řešení. Ve skupině nejsou většinou poskytnuty žádné informace o rodině (firmě atd.), kromě informací, které klient v úvodu sám poskytne terapeutovi a ostatním lidem ve skupině. Samozřejmostí  práce ve skupině je intimita a diskrétnost.

Konstelace  individuálně.

Klienti, kteří nechtějí své "problémy" sdílet před ostatními lidmi nebo z časových důvodů nemohou přijít do skupiny, můžou navštívit osobní sezení. V individuální praxi se pracuje např. se značkami, papíry, předměty, figurkami, židlemi atd. na místo lidí. Klient značky rozestaví na podlahu jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí. S pomocí terapeuta, pak odkrývá dané skutečnosti. Účinnost metody se nesnižuje. Práce ve skupině má však mnohem hlubší účinky přičemž zároveň působí na všechny zúčastněné.

 

Rozdělení konstelací.

Model rodinných konstelací lze aplikovat na jakýkoliv systém, např. pracovní, podnikové a školní kolektivy, firmy, národy, politické strany, náboženství nebo zdravotní  symptomy, vnitřní formy atd.  Např. historie a zatížení firmy může komplikovat vztahy mezi kolegy, prosperitu či komunikaci se zákazníky. Metoda velmi dobře funguje při práci se závažnými tělesnými symptomy, chronickými nemocemi, ale i při důležitých rozhodnutích ke změnám v osobním, či pracovním životě.

Metoda Rodinné konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně.

  • Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální. Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost. Může názorně ukázat a pocítit souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech.

  • Více informací o metodě naleznete zde.

 

Motto: Každý strůjcem svého štěstí sám. 

 

Autor článku: Michaela Sklářová. 

Chcete-li osobně navštívit Michaelu Sklářovou  volejte na tel. +420 777 204 028.

 

Doporučujeme

individuální sezení zde


Reakce na článek


Pole označená (*) musíte vyplnit.
Email slouží pouze pro potřeby redakce.
V textu můžete používat uvedené tagy editoru. Webová adresa se změní automaticky na odkaz pokud ji uvedete ve tvaru: http://www.domena.cz nebo ftp://neco.domena.cz, popř. jmeno@email.cz.


Ověřovací kód


Aktuality