Obchodní podmínky

PROSÍME PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

S odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami. Berete na vědomí, že jako účastník kurzu, seminářů nebo pravidelných lekcí Školy Živý čchi-kung systém Čchi kung- Jóga MS nejste oprávněn znalosti a dovednosti nabyté na těchto programech žádným způsobem dále prezentovat veřejnosti, zejména ve formě videí či publikace textů a fotografií. Nejste oprávněni žádným způsobem pozměňovat či doplňovat sestavy pohybů, které jsou v rámci kurzů vyučovány, neboť dané sestavy jsou autorským dílem Michaely Sklářové a jakékoliv změny či napodobování by představovalo zásah do autorských práv.

Storno podmínky:

 • Odhlásíte-li se 30 dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 500 Kč administrativní poplatek. 
 • Odhlásíte-li se méně jak 30 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.
 • Zrušení programu tři dny před začátkem nebo dokonce až v den zahájení semináře (kurzu, přednášky aj.), v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá.

Zdravotní stav a odpovědnost:

 • Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.
 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.
 • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.
 • Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.
 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.
 • Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
 • Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.
 • Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši.

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1-2x měsíčně emailem.
Duševní vlastnictví. Vzdělávací koncept Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby a program Akreditované studium pro lektory a Škola Tradiční čínské medicíny je duševním vlastnictvím Michaely Sklářové. Zneužití tohoto autorského a akreditovaného konceptu je nepřípustné. Škola přírodní léčby Živý čchi-kung je ucelený autorský vzdělávací koncept vytvořený v roce 2010 Michaelou Sklářovou jako systém nauky pro širokou veřejnost a budoucí lektory, který je možné šířit jen s jejím souhlasem, pouze a jenom jako celek. 

Bez souhlasu majitelky autorských práv Michaely Sklářové je pořizování kopií, půjčování nebo zveřejňování a šíření díla i jen částečně zakázáno. Pracovní listy a skripta jsou určená pouze pro studenty školy, pro jejich studijní účely a potřeby, není možné podle nich dále vyučovat. Nelze je bez písemného souhlasu kopírovat, šířit nebo měnit.  Rovněž není žádným způsobem dovoleno vytvářet  bez písemného souhlasu vlastní materiály, které by vycházely z vědomostí a dovedností nabytých v průběhu kurzu nebo studia, zejména vytváření na internetu nových videí a fotografií. Nově certifikovaný lektor není oprávněn vydávat žádné certifikáty o absolvování kurzů či vést výuku v jiném rozsahu než je uvedeno na Certifikátu MŠMT.

V případě porušení smluvních podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 250.000,- Kč (slovy dvěstě padesát tisíc korun českých) splatná do 14 dnů od zaslání písemné výzvy organizátorky.  Účastník kurzů nebo nově certifikovaný lektor, který poruší vzájemné dohody a etická ujednání se rovněž vystavuje riziku možnému právnímu postihu vyplývajícího z porušení autorských práv organizátorky.
Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.

Odesláním přihlášky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

Odpověď obdržíte nejpozději do tří dnů.

V případě potíží a dotazů volejte 777 204 028 nebo pište info@zivycchikung.cz.


Kalendář akcí

Aktuality

 • 01.01.2018 ZDRAVÍ, OMLAZOVÁNÍ A MOUDROST- JAK TYTO CTNOSTI KULTIVOVAT? Podle starých taoistů patří praxe čchi-kung a taichi k nejmocnějšímu prostředkům k obnovení mladistvého vzhledu a dosažení osvícení. Slovo čchi znamená vitální energie, síla, dech.

 • 01.01.2018 EXKLUSIVITA NAŠÍ AKREDITOVANÉ ŠKOLY Jako jediní v celé České republice školíme budoucí lektory/ky v Akreditované Škole Živý čchi-kung! Až 80 % našich vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy.

 • 01.01.2018 ZÁZRAČNÁ PILULKA PRO DOBROU NÁLADU A ZDRAVÍ Máte ve své domácí lékárně pilulku pro lepší imunitu, pozitivní mysl a radost, kterou můžete baštit každý den...a nikdy se nepředávkujete? My Vám ji rádi představíme!