TAO ŽENY Institut

Živý čchi-kung

Academy Sun Moon

Michaela Sklářová

Centrum Loreto

Cesty na Bali a jóga

Obchodní podmínky

PROSÍME PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

S odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami. Berete na vědomí, že jako účastník kurzu, seminářů nebo pravidelných lekcí Školy Živý čchi-kung systém Čchi kung- Jóga MS nejste oprávněn znalosti a dovednosti nabyté na těchto programech žádným způsobem dále prezentovat veřejnosti, zejména ve formě videí či publikace textů a fotografií. Nejste oprávněni žádným způsobem pozměňovat či doplňovat sestavy pohybů, které jsou v rámci kurzů vyučovány, neboť dané sestavy jsou autorským dílem Michaely Sklářové a jakékoliv změny či napodobování by představovalo zásah do autorských práv.

 • Storno podmínky:

  • Odhlásíte-li se 30 dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 500 Kč administrativní poplatek. 
  • Odhlásíte-li se méně jak 30 dní před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% záloha je nevratná a nelze ji převést na jiný program.  Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět. 
  • Zrušení programu tři dny před začátkem nebo dokonce až v den zahájení semináře(kurzu, přednášky aj.), v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. 

  Zdravotní stav a odpovědnost:

  • Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. 
  • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře. 
  • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře. 
  • Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%. 
  • Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. 
  • Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka. 
  • Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši. 

   

  Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1-2x měsíčně emailem.
 • Duševní vlastnictví. 
 • Vzdělávací koncept Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby a program Tao ženy včetně programů Akreditované studium pro lektory/ky a Projekt Sun Moon jsou duševním vlastnictvím Michaely Sklářové. Zneužití tohoto autorského a akreditovaného konceptu je nepřípustné. Škola přírodní léčby Živý čchi-kung, Tao ženy a Sunn Moon jsou ucelené autorské vzdělávací koncepty vytvořené v roce 2010 Michaelou Sklářovou jako systém nauky pro širokou veřejnost a budoucí lektory, který je možné šířit jen s jejím souhlasem, pouze a jenom jako celek. 
  Bez souhlasu majitelky autorských práv Michaely Sklářové je pořizování kopií, půjčování nebo zveřejňování a šíření díla i jen částečně zakázáno. Pracovní listy a skripta jsou určená pouze pro studenty školy, pro jejich studijní účely a potřeby, není možné podle nich dále vyučovat. Nelze je bez souhlasu kopírovat, šířit nebo měnit.  Rovněž není žádným způsobem dovoleno vytvářet vlastní materiály, které by vycházely z vědomostí a dovedností nabytých v průběhu kurzu nebo studia, zejména vytváření na internetu nových videí a fotografií. Nově certifikovaný lektor není oprávněn vydávat žádné certifikáty o absolvování kurzů či vést výuku v jiném rozsahu než je uvedeno na Certifikátu MŠMT.
  V případě porušení smluvních podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 250.000,- Kč (slovy dvěstěpadesát tisíc korun českých) splatná do 14 dnů od zaslání písemné výzvy organizátorky.  Účastník kurzů nebo nově certifikovaný lektor, který poruší vzájemné dohody a etická ujednání se rovněž vystavuje riziku možnému právnímu postihu vyplývajícího z porušení autorských práv organizátorky.

Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. 
Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.


Odesláním přihlášky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. 
Odpověď obdržíte nejpozději do tří dnů. 

V případě potíží a dotazů volejte 777 204 028 nebo nám napište na info@zivycchikung.cz.


Kalendář akcí

Aktuality