Tao ženy

Živý čchi-kung

Centrum Loreto

Michaela Sklářová

Cesta učitele

Cesty na Bali a jóga

Stanovy spolku

STANOVY Academy Sun Moon, z.s.

se sídlem Kostelní 163, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov

IČ:708 57 997, DIČ: CZ70857997

 

I. Název a sídlo

1. Název spolku je Academy Sun Moon, z.s., dále jen „spolek"

2. Sídlem spolku je Kostelní 163, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov. Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

II.
Právní režim spolku

1. Spolek je založen ve smyslu ustanovení NOZ, je právnickou osobou s právní subjektivitou. Vnitřní poměry spolku stejně jako práva a povinnosti jejich členů se řídí stanovami v aktuálním znění.

2. Spolek navazuje na aktivity Sdružení pro rodinu a děti - Český Krumlov, občanské sdružení.

 

III.
Účel a činnost spolku

1. Hlavním účelem spolku je podpora a organizace vzdělávacích, volnočasových, rekvalifikačních, jazykových, tělovýchovných, kulturních a dalších programů za účelem podpory a prevence zdraví, zdravého životního stylu a s tím souvisejících činností, které harmonicky rozvíjí potenciál členů spolku i veřejnosti a odborné veřejnosti.

2. Spolek plní svůj účel zejména tím, že:
a) podporuje projekty ačinnosti směřující k osobnímu rozvoji členů;

b) zajišťuje veřejnou propagaci pohybových aktivit, zejména čchi-kung, tai chi a jógy včetně relaxačních a meditačních technik;

c) vytváří a organizuje projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání, které směřuje k hledání smyslu a pozitivním změnám kvality života jednotlivce a celé společnosti v ČR i zahraničí;

d)  posiluje nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy;

e)  vytváří speciální programy pro školy, učitele, rodiče, podnikatele, a pomáhající profese;

f)  vytváří odbornou literaturu pro členy spolku i odbornou veřejnost;

g)  získává a předává odborné poznatky o výchově a psychologii rodinného života včetně různých terapeutických a ozdravných metod;

h)  vytváří vhodné podmínky pro činnost komunity členů a jejich společných komunitních projektů podporujících zdraví, ochranu přírody a krajiny, rozvoj osobnosti a zachování tradic;

i)  podporuje rekvalifikační kurzy a programy v oblasti celoživotního vzdělávání, které umožní vyšší uplatnění na trhu práce nebo rozvoj podnikání členů spolku i veřejnosti;

j)  spolupracuje se spolky podobného zaměření, lektory, odborníky a to nejen na území ČR.

3. Aktivity spolku jsou určeny jeho členům a zájemcům z řad veřejnosti.

4. Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní. Vedlejší hospodářská činnost je blíže rozepsána v příloze č. 1 těchto stanov.

 

 

IV.
Vznik členství ve spolku

1. Členem spolku (dále jen „člen“) se stává občan České republiky starší 17 let, který byl na základě písemné přihlášky přijat valnou hromadou spolku za člena a který sdílí hodnoty a cíle spolku.

2. Člen spolku se zavazuje zaplatit členský příspěvek, pokud byl spolkem stanoven.

3. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami a provozním řádem spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

4. Členství ve spolku je dobrovolné a může být kdykoli na žádost člena zrušeno.

5. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

6. Členstvím ve spolku dává člen souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, jako jsou: jméno, příjmení, kontaktní email a adresa, adresa trvalého pobytu a to za účelem vedení seznamu členů spolkem a kontaktování členů spolku orgány spolku.

7. Spolek umožňuje dva druhy členství - základní, rozšířené.

Členem s rozšířeným členstvím může být člen po splnění následujících podmínek:

 •   členství ve spolku se základním členstvím po dobu alespoň jednoho kalendářního roku
 •   účast alespoň na třech akcích pořádaných spolkem během kalendářního roku
 •   rozšířené členství mu bylo nabídnuto Správní radou.

 

Zakladatelé se stávají členy spolku s rozšířeným členstvím.

 

 

V. Seznam členů

1. Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam.

2. Zápisy v Seznamu členů se provádí na základě usnesení valné hromady spolku.

3. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

 

VI.
Práva a povinnosti členů

1. Každý Člen základního členství má následující práva, které vykonává osobně:

 • a) účastnit se valné hromady spolku;
 • b) vznášet návrhy a podněty k rozhodování na valné hromadě spolku;
 • c) účastnit se akcí pořádaných spolkem;
 • d) účastnit se ostatní činnosti spolku;

2. Každý Člen základního členství má tyto základní povinnosti, které vykonává osobně:

 • a) dodržovat stanovy spolku a usnesení orgánů spolku; 
 • b) podílet se na činnosti spolku;
 • c) jednat vždy v souladu se zájmy spolku;
 • d) řádně a včas platit členské příspěvky.

3. Každý Člen rozšířeného členství má následující práva a povinnosti, které vykonává osobně:

 • a) hlasovat na valné hromadě spolku;
 • b) být volen do volených orgánů účastnit se školení pořádaných spolkem;
 • c) hradit členské příspěvky.

4. Zakladatelé spolku mají právo veta při rozhodování na valné hromadě spolku.

5. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku.

 

VII. Členský poplatek

1. Členský poplatek je splatný jednou ročně.

2. Výšku členského poplatku a způsob jeho úhrady stanovuje valná hromada a oznamuje informace členům vždy do 31. 12. každého kalendářního roku.

 

VIII. Zánik členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné, nikdo nemůže být nucen být členem spolku.

2. Členství ve spolku zaniká oznámení člena o ukončení členství, a to okamžikem, kdy je oznámení člena o vystoupení ze spolku doručeno spolku.

3. Členství ve spolku zaniká neuhrazením členského poplatku, a to poté, neuhradí-li člen členský poplatek ani v náhradní pětiměsíční lhůtě.

4. Člen, který je v prodlení s hrazením členského poplatku, ztrácí svá členská práva až do doby do jeho uhrazení.

5. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena spolku, který závažně porušuje povinnosti vyplývající z členství ve spolku.

6. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení poměrné části již uhrazeného členského poplatku.

 

IX. Orgány spolku

Předseda

1. Individuálním statutárním orgánem spolku je předseda spolku.

2. Předsedu volí/odvolává valná hromada spolku.

3. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

 

 

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu svolává předseda spolku tak, aby se sešla minimálně jednou v kalendářním roce.

2. Požádá-li o svolání valné hromady alespoň třetina členů srozšířeným členstvím spolku, spolu s návrhem programu valné hromady, je předseda spolku povinen svolat valnou hromadu do 30 dnů od doručení žádosti.

3. Pozvánka na valnou hromadu, spolu s programem valné hromady musí být doručena všem členům spolku minimálně čtrnáct dní před termínem valné hromady e-mailem.

4. Valná hromada může projednávat pouze otázky, které jsou definovány na programu valné hromady.

5. Do působnosti Valné hromady patří všechny věci, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku, a dále:

 • a) volba/odvolání předsedy;
 • b) změna stanov, včetně názvu, sídla a symboliky spolku; c) schváleníúčetnízávěrkyspolku;
 • d) rozhodování o zániku spolku;
 • e) schvalování rozpočtu spolku.

6. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů, kdy každý člen má jeden hlas a členové s ustanovujícím členstvím dva hlasy. Rozhodnutí o zániku spolku vyžaduje alespoň 80 % všech hlasů spolku.

7. Členové musí vykonávat svá práva na valné hromadě osobně. Výslovně je vyloučeno zastoupení třetí osobou či jiným členem spolku.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň členové s dvoutřetinovým počtem hlasů.

9. O jednání valné hromady pořizuje zápis předseda nebo jím pověřený člen spolku.

 

 

X. Pobočné spolky

1. Spolek může vytvářet pobočné spolky.
2. Pobočný spolek je vytvořen na základě rozhodnutí valné hromady.

 

XI. Majetek spolku a hospodaření

1. Majetek spolku je tvořen především z členských příspěvků spolku. Spolek je dále oprávněn přijímat dary na podporu své činnosti, o přijetí daru rozhoduje statutární orgán spolku.

2. Majetek spolku tvoří:

 • a) člensképříspěvky;
 • b) účelové dotace z rozpočtu města;
 • c) grantovéprogramy;
 • d) příspěvky na úhradu nákladů provozu spolku od členů a sponzorů;
 • e) mimořádné příspěvky;
 • f)  dary a dědictví;
 • g)  příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.

3. Majetek spolku může být použit v souladu se schváleným rozpočtem spolku, a to výlučně k dosažení a podpoře účelu spolku.

4. V souladu s rozpočtem spolku může valná hromada rozhodnout o daru z majetku spolku na třetí osobu, a to v souladu s cíli a účelem spolku.

 

 

XII. Zánik spolku

1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady, pro rozhodnutí o zániku spolku musí hlasovat min. 2/3 členů spolku.

2. Zánik spolku bude proveden v souladu s platnou legislativou, kdy při rozhodnutí o zániku spolku valná hromada určí zároveň osobu likvidátora, a to z okruhu členů spolku.

3. Likvidační zůstatek spolku rozdělí likvidátor mezi jiné organizace a spolky s obdobným účelem a zaměřením v ČR, a to dle svého uvážení.

4. Členové spolku nemají nárok na majetkové vypořádání vůči spolku.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 30. 10. 2017 Český Krumlov, dne 30. 10. 2017

...........................................

Michaela Sklářová Předseda

 

 

 

Příloha č. 1. Stanov spolku Academy Sun Moon, z.s.
Spolek Academy Sun Moon, z.s. může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní. Spolek má tato živnostenská oprávnění:

Předmět podnikání:

Obory činnosti:

 

 • Masérské, rekondiční a regenerační služby
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích
 • a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
 • a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 • a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 


Kalendář akcí

Aktuality